เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อตกลงระหว่างท่านกับบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด

เว็บไซต์ ของบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด อาจประกอบด้วยเว็บไซต์หรือเว็บเพจต่างๆ ที่ดำเนินการโดย บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/1 อาคาร ว.วิโรจน์ ซอยรัชฏภัณฑ์ ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย (เว็บไซต์และเว็บเพ็จดังกล่าวต่อไปนี้จะรวมเรียกว่า “จีเอ็นซีประเทศไทยเว็บไซต์”) เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์เหล่านี้ใช้กับจีเอ็นซีประเทศไทยเว็บ ไซต์ การเสนอการใช้งานจีเอ็นซีประเทศไทยเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าท่านจะ ต้องตกลงยอมรับเงื่อนไข และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆทั้งสิ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในจีเอ็นซีประเทศไทยเว็บไซต์นี้รวมทั้งที่ระบุอยู่ในจีเอ็นซีประ เทศไทยเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งเป็นการเฉพาะ โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์นี้ การใช้จีเอ็นซีประเทศไทยเว็บไซต์ของท่าน ย่อมก่อให้เกิดความผูกพันและสัญญาตามกฎหมาย ตามที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆดังกล่าวทั้งหมด หากท่านไม่ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานจีเอ็นซีประเทศไทยเว็บไซต์ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้เว็บไซต์นี้

1. ผลิตภัณฑ์เนื้อหา และข้อมูล

เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมด รวมถึงรูปภาพ รายละเอียดและราคาของผลิตภัณฑ์และบริการที่ระบุหรือแสดงบนเว็บไซต์นี้ (www.doctormhearlth.com) อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เว็บไซต์นี้เป็นเพียงแหล่งข้อมูลและไม่อาจใช้แทนที่คำปรึกษา คำวินิจฉัยหรือการรักษาทางการแพทย์ คุณภาพความคมชัดและสีของรูปภาพผลิตภัณฑ์ที่แสดงอาจแตกต่างตามประสิทธิภาพของ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ ผลิตภัณฑ์ที่แสดงหรือจำหน่ายบนเว็บไซต์นี้ได้ผ่านการอนุมัติทะเบียน ผลิตภัณฑ์จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลิตภัณฑ์บางรายการไม่สามารถจำหน่ายผ่านทางเว็บไซต์นี้ได้ว่าด้วยพระราช บัญญัติยา พ.ศ.2510

2. ความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องอย่างครบถ้วน ที่จะสร้างความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ กรณีเกิดความผิดพลาด ไม่ถูกต้องครบถ้วนของเนื้อหาข้อมูล ในเว็บไซต์นี้ (“ความบกพร่อง”) อันเนื่องมาจากความบกพร่องของบุคคลหรือทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบต่อผลของความบกพร่องใดๆที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูล ราคา และรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดปริมาณการสั่งซื้อ หรือปฎิเสธการให้บริการในบางกรณี และจะยืนยันการสั่งซื้อเมื่อได้รับการชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

3. การใช้เว็บไซต์

บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์ในข้อมูลและเนื้อหา การออกแบบ รวมถึง รูปภาพ ภาพกราฟิก วีดีโอ เสียง และ/หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์หรือที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และกฎหมายสิทธิบัตร รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ในประเทศไทย ดังนั้นห้ามบุคคลใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ ดัดแปลง แก้ไข จัดเก็บในระบบที่สามารถนำมาใช้งานได้ หรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ห้ามมีไว้เพื่อจำหน่าย หรือกระทำการใดๆ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยมิได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ในกรณีที่มีผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวข้างต้น บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวทั้งทางแพ่งและทางอาญา เพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย และเพื่อให้บุคคลนั้นได้รับการลงโทษตามกฎหมาย

4. เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า โดเมนเนมส์ ชื่อยี่ห้อ สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ คำขวัญ หรือเครื่องหมายบริการ สัญลักษณ์ทางการค้า ที่แสดงบนเว็บไซต์ www.doctormhearlth.com ถือเป็นสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของของบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ทางบริษัทฯไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำ ลอกเลียนแบบ เผยแพร่ หรือใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า สัญลักษณ์ทางการค้า โลโก้ทางการค้าหรือเครื่องหมายบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือกระทำในลักษณะที่อาจก่อ ให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ หรือวัตถุประสงค์อื่นใด โดยที่ไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด

5. การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้

ห้ามมิให้มีการเชื่อมโยงหน้าใดๆจากเว็บไซต์อื่น มายังหน้าใดๆก็ตามบนเว็บไซต์นี้ ในลักษณะที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของข้อมูลบนเว็บไซต์ รวมถึงการแอบอ้างว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนการเชื่อมโยงทั้งหมดที่มายังเว็บไซต์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

6.การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อกับเว็บไชต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การให้บริการและดูแลจัดการโดยบุคคล/บริษัทที่สาม บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด มิได้ให้การรับรองหรือยืนยันความถูกต้องในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และไม่รับผิดชอบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการ ใช้งานของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ ไม่ว่าจะเป็น การรักษาความลับ นโยบาย ความเห็นที่ได้แสดงออกไป บริการที่จัดให้ สินค้าที่ขายไป หรือการเชื่อมต่ออื่นที่ทำขึ้นโดยเว็บไซต์เหล่านี้ การที่ท่านเลือกใช้การเชื่อมต่อไปยังเว็บไชต์อื่นๆดังกล่าว ถือว่าท่านยอมรับข้อผูกพันตามเงื่อนไขข้อตกลงการใช้งานของเว็บไซต์นั้นด้วย ตนเอง บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ขอแนะนำให้ท่านอ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนนโยบายการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ที่เชื่อมต่อนั้นก่อนเข้าใช้ เว็บไซต์ดังกล่าว หากท่านมี คำถามใดๆ เกี่ยวกับไซต์เหล่านั้น ท่านควรระบุถึงเนื้อหาที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นและติดต่อไปยังผู้รับผิดชอบจัด ทำระบบดังกล่าวที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ เพื่อทำการดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ใดๆ ที่ บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด จัดให้มีขึ้นนั้นเป็นเพียงเพื่อความสะดวกสบายของท่านเท่านั้น ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม บริํษัทฯจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดสำหรับความผิดพลาดหรือความบกพร่องที่เกิด จากหรือเป็นผลมาจากซอฟท์แวร์ที่ท่านดาวน์โหลดมา โปรดตระหนักด้วยว่าการใช้ซอฟท์แวร์ใดๆที่ท่านดาวน์โหลดจะตกอยู่ภายใต้ข้อ กำหนดและเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวนั้น ท่านอาจถูกถือว่าเป็นผู้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้ ให้บริการซอฟท์แวร์ ดังกล่าว ในกรณีเช่นว่านั้นบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด จะไม่รับผิดสำหรับความเสียหายที่ท่านได้รับทุกประการ โปรดทราบด้วยว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวท่านจะตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้เว็บไซต์ ที่ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

7.เนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

ห้ามมิให้ท่านทำการอัพโหลด โพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ส่งอีเมล หรือทำการส่งโดยประการใด ซึ่งมีเนื้อหา หรือข้อความที่ผิดกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นอันตราย ข่มขู่ กล่าวร้าย รบกวนใจ ละเมิดสิทธิผู้อื่น หรือเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร หรือเป็นการละเมิดซึ่งข้อมูลที่เป็นความลับ ก่อให้เกิดความน่ารังเกียจ หรือเหยียดหยามเชื้อชาติ หรือศาสนาของผู้อื่น หรือทำการโดยประการอื่นใดที่มีซอฟท์แวร์ไวรัส หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่นใด ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบเพื่อขัดขวาง ทำลาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ หรือฮาร์ทแวร์ หรืออุปกรณ์สื่อสารใดๆ หากทางบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด พบว่าท่านมีการละเมิดหรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดข้อห้ามดังกล่าวข้างต้น ทางบริษัทฯ จะดำเนินการลบหรือป้องกันการอัพโหลด โพสต์ข้อความ รูปภาพ วิดีโอ ส่งอีเมล ที่ละเมิดข้อตกลงเหล่านั้นออกจากเว็บไซต์นี้ในทันที และสามารถดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่กระทำการละเมิดข้อตกลงดังกล่าวได้

8. ข้อมูลผู้ใช้

ท่านได้ตกลงยอมรับว่าเนื้อหาสาระ ข้อมูล หรือความคิดใดๆ ที่ท่านส่งหรือโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์นี้ (www.doctormhearlth.com) ไม่ว่าโดยลักษณะใด จะถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านสมัครใจโพสต์บนส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ที่สา ธาณชนสามารถเข้าดูได้ถือว่าไม่อยู่ในภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซ ต์นี้ และอาจถูกเผยแพร่หรือใช้โดยบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด หรือบริษัทในเครือ เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึง การสร้างใหม่ การส่ง การตีพิมพ์ การเผยแพร่ การประกาศ การพัฒนา การผลิต หรือการทำการตลาดต่อผลิตภัณฑ์ ข้อมูลส่วนบุคคลใดที่ส่งให้แก่บริษัทจะได้รับการดูแลตามนโยบายความลับของ บริษัทฯ และบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบในการตอบข้อความที่โพสต์ไว้ในเว็บไซต์นี้ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความทั้งหมดหรือวัสดุใดๆ ที่เข้าข่ายหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ที่ทางบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าไม่เหมาะสมและไม่เป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชน

9. ความรับผิดชอบ

ท่านตกลงและยอมรับว่าข้อมูล เนื้อหาสาระ หรือบริการต่างๆ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์นี้ ได้ถูกจัดเตรียมขึ้นและนำเสนอต่อท่านบนพื้นฐาน “ตามที่ข้อมูลนั้นมีอยู่” และ “ตามที่ข้อมูลนั้นถูกหามาได้” ถึงแม้ว่าบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ได้ใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อทำให้ข้อมูลและส่วนประกอบนั้นมีความถูกต้อง มากที่สุด บริษัทไม่สามารถรับประกันว่า ข้อมูลและส่วนประกอบดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัสหรือสิ่งอื่นใดที่เป็นอันตราย บริษัทฯไม่มีหน้าที่แก้ไขความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาดบกพร่อง การพิมพ์ผิดพลาดใดๆ (ถ้ามี) ในข้อมูลที่บันทึกลงไปในเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อมูลราคาและความพร้อมของสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือปรับปรุงให้ทันสมัย โดยไม่จำเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดและจะไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหายกรณีพิเศษ) จากการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน

10. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ไม่รองรับว่า เว็บไซต์ www.doctormhearlth.com ปราศจากโปรแกรมหรือไฟล์ที่สร้างความเสียหายต่อต่อระบบของผู้ใช้เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงไวรัสคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์ สปายแวร์ ไฟล์อันตรายอื่นๆ หรือการก่อให้เกิดความเสียหายทางเทคนิคอื่น นอกจากนี้บริษัทฯไม่รับรอง รับประกัน หรือแสดงเจตนาใดๆ ที่ว่าการสามารถเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะสามารถทำได้ตลอดเวลา ไม่ถูกรบกวน หรือปราศจากความผิดพลาด เราขอปฏิเสธความรับผิดสำหรับความเสียหาย การสูญเสีย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญหรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งเกิดจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซ ต์นี้ บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆ ในความเสียหายหรืออันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ ทั้งจากเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุม หรือจากเหตุประมาทเลินเล่อในการรวบรวมข้อมูล เก็บรักษาข้อมูล การแปล การแก้ไข การเขียน การรายงาน หรือการนำส่งข้อมูลใดๆ บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลใดๆจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในการทำละเมิดสัญญารวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด ที่เกิดจากเนื้อหา หรือจากการใช้เว็บไซต์ หรือที่เกี่ยวกันกับการใช้เว็บไซต์ การตัดสินใจ หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน หรือความรับผิดชอบใดๆ รวมถึงการสูญหายของข้อมูลหรือผลประโยชน์ ถึงแม้ว่าบริษัทฯจะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือเนื้อหาใดๆ ท่านยอมรับแล้วว่า ท่านต้องดำเนินการแก้ไขเองแต่เพียงผู้เดียวโดยการยุติการใช้เว็บไซต์นี้

11. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าใช้เว็บไซต์

บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไข หรือระงับการใช้เว็บไซต์ รวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา โดยอาจจะแจ้งหรือมิต้องแจ้งแก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์ให้ทราบล่วงหน้า และบริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ไม่มีความรับผิดชอบต่อผู้ใช้เว็บไซต์ หรือต่อบุคคลใดๆหากผู้ใช้ยังคงใช้เว็บไซตืนี้ต่อไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงใดๆ ย่อมถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์ได้ยอมรับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว

12. กฎหมายบังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย และไม่อยู่ภายใต้การขัดกันของกฎหมาย

13. การยุติการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด หรือท่านสามารถระงับหรือยุติการใช้งานเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะด้วย เหตุผลใดก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงระงับหรือยุติการใช้งานทั้งหมดของเว็บไซต์ ในเวลาใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

14. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นความรู้เกี่ยวกับ สุขภาพ ความแข็งแรง การออกกำลังกาย และโภชนาการ เท่านั้น ท่านไม่ควรใช้ข้อมูลนี้ในการวินิจฉัยหรือรักษาปัญหาสุขภาพหรือโรคของท่าน หากท่านมีข้อกังวลหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพของท่าน ท่านจะต้องปรึกษาหรือขอรับคำแนะนำ รวมถึงรับการรักษาจากแพทย์

15. การใช้ระหว่างประเทศ

เว็บไซต์และบริการรวมตลอดจนถึงข้อมมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ถูกออกแบบ เพื่อวัตถุประสงค์สำหรับผู้ใช้งานในประเทศไทยเท่านั้น บริษัท เอ็มแรค โซลูชั่น จำกัด ไม่รองรับว่าเว็บไซต์หรือบริการจะเหมาะสำหรับ หรือสามารถเข้าถึงได้โดยผู้ใช้งานที่อยู่ต่างประเทศ หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์หรือบริการจากต่างประเทศ ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านกระทำด้วยความต้องการของท่านเอง และท่านยินยอมรับผิดชอบต่อการกระทำและความเสียหายต่างๆด้วยตัวท่านเอง